Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 31 is gepubliceerd. Dit heeft ook invloed op de brandveiligheid

Publicatie van de PGS 31

Nieuws

Publicatie van de PGS 31

Op 16 april 2018 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 31 gepubliceerd. De PGS 31 is opgesteld door het PGS 31-team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Met het publiceren van de richtlijn verklaart de PGS-programmaraad dat de publicatie op een juiste wijze tot stand is gekomen en stemt in met de opname van de publicatie in de PGS-reeks. Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

verschillende opslagtanks

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijn

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de overheid was er al lange tijd behoefte aan een richtlijn voor het ontwerp van tankinstallaties en de opslag van chemicaliën in dergelijke tankinstallaties. Met de introductie van de PGS 31 wordt getracht om voor deze range aan stoffen met gekoppelde opslagvolumes of opslagwijze een Best Beschikbare Techniek (BBT) vast te stellen.

Toepassingsgebied

De reikwijdte van deze PGS bestrijkt opslag in tankinstallaties van de conform ADR gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels alsmede die vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening de H-zinnen H340, H350 of H360 voeren (de zogenoemde CMR-stoffen). Voor deze PGS wordt voor stof de definitie gehanteerd die luidt: ‘Chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder aantasting van de stabiliteit van de stof of wijziging van de samenstelling.’

Onder een tankinstallatie wordt in deze PGS het volgende verstaan: een stationaire tankinstallatie of een niet-stationaire tankinstallatie (al dan niet voorzien van een aflevervoorziening) met een opslagtank met een inhoud van 0,30 m3  t/m 150 m3. PGS 31 is niet van toepassing op tanks die onderdeel vormen van een procesinstallatie (bijvoorbeeld een mengtank). De PGS 31 heeft een sterke relatie met PGS 28, PGS 29 en PGS 30. Om te beoordelen of een tankinstallatie valt onder het toepassingsgebied van PGS 31 wordt verwezen naar bijgevoegde flow-chart (Flowchart – PGS 31 publicatie website). Op basis hiervan kan tevens worden beoordeeld of sprake is van maatwerk, of dat de PGS-publicaties 28, 29 of 30 kader stellend zijn.

Wanneer treedt de PGS 31 in werking?

De PGS 31 kan pas formeel worden gezien als een BBT-document, als het document ook wordt aangewezen via de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Op dit moment is de PGS 31 nog niet in de Mor opgenomen. Het is nog onduidelijk wanneer formele aanwijzing zal plaatsvinden. Wel kan de overheid de PGS 31 bij nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunningen gebruiken als referentiedocument. Formeel betekent dit dat tankinstallaties die onder het toepassingsgebied van PGS 31 vallen toch moeten voldoen aan die richtlijn.

Voor bestaande installaties zal in de loop der jaren (via de actualisatieplicht uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) PGS 31 worden geborgd in de vergunning. Het verschil tussen de bestaande situatie en de voorschriften uit PGS 31 zal dan inzichtelijk gemaakt moeten worden via een ‘gap’analyse. Van voorschriften kan dan ook, op basis van gelijkwaardigheid, gemotiveerd worden afgeweken. Gelijkwaardigheid dient wel, in onderling overleg met het bevoegd gezag, te worden vastgesteld. Van hoog risico bedrijven (BRZO 2015) wordt doorgaans verlangd dat de consequenties van de nieuwe PGS-richtlijn direct inzichtelijk worden gemaakt en waar mogelijk aanvullende eisen binnen redelijke termijn worden geïmplementeerd. Het voorschrijven in de vergunning of het wachten op het aanwijzen van de PGS 31 als BBT-document is voor deze bedrijven geen vereiste.

Gevolgen PGS 31 voor tankinstallaties

Tankinstallaties die onder het toepassingsgebied vallen van PGS 31, moeten voldoen aan een strakker voorschriftenpakket. Zo worden voor PGS 31 bedrijven aanvullend technische, organisatorische en bouwkundige voorwaarden gesteld om de risico’s van tankopslag van gevaarlijke vloeistoffen te mitigeren. Denk hierbij niet alleen aan brandgevaarlijke vloeistoffen, maar ook zuren, logen, milieugevaarlijke en/of toxische stoffen zonder risico op ontbranding.

Daarom adviseert SGS Floriaan om tijdig uw PGS 31 compliance te controleren en vast te stellen. Wilt u meer weten of hiermee aan de slag, neem dan contact met ons op.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Ernst Rijkers

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83