Het nieuwsoverzicht

 • Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met een eigen parkeergelegenheid kunnen subsidie krijgen voor een zogenoemd oplaadpuntenadvies. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de advieskosten voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt terugbetaald.

 • Loopt de brandveiligheid van hoogbouw achter de feiten aan en komt dat ons straks duur te staan? Die vraag liep als rode draad door het seminar van de Verenigde Brandveiligheids Experts (VBE) Den Bosch.

 • NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten.

 • NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten.

 • Bij parkeergarages onder hoge gebouwen met slaapfuncties wordt bij nieuwbouw een sprinklerinstallatie verplicht. Ook komen er nieuwe voorschriften voor te nog te plaatsen laadpalen in parkeergarages.

 • Het aantal dodelijke stalbranden moet volgens het demissionaire kabinet tussen 2020 en 2026 halveren. In een brief aan de tweede kamer schreef Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een actieplan om deze situatie te verbeteren.

 • NEN en Federatie veilig Nederland hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.

 • Binnenkort verwachten we het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) als vervanger van het Bouwbesluit 2012. In het BBL worden op het gebied van brandveiligheid nieuwe eisen gesteld met een duidelijke impact, anders dan de min of meer beleidsneutrale overgang van Bouwbesluit 2003 naar Bouwbesluit 2012. In het oog springen nieuwe eisen ten aanzien van rookwerendheid, vluchten met de lift en rookmeldergestuurde drangers.

 • Het CCV heeft het interpretatiebesluit nr. 2021-01 over bewaking van gemeenschappelijke vluchtroutes door andere gebruiksfuncties gepubliceerd. Dit besluit komt in plaats van harmonisatieafspraak 4.4 Bewaking trappenhuizen in geval van gedeelde gebruiksfunctie uit Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI RBI - versie 2.0 - 01-10-2020.

 • Inspectie-instellingen maken nu gebruik van versie 8.0 van het document ‘Normen en verwijzingen’. Na positief advies van de Commissie van Belanghebbenden Brand heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dit op 15 april gepubliceerd.

 • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft het Technisch Bulletin (TB) 65A ‘Omvang van VBB1-systemen’ gepubliceerd. Dat lijkt simpele materie, maar schijn bedriegt. Voorganger TB 65 ‘Classificatie van certificaten naar brandcompartimenttering’ had hetzelfde doel: regels om te laten zien wat de omvang van een VBB-systeem is, hoe de scheiding tussen beveiligd en onbeveiligd gebied eruit ziet en welke dreigingen er van buiten komen.

 • Door de samenvoeging met SGS zijn we in staat om onze klanten een completer pakket te bieden aan brandveiligheidsdiensten. Zo ook op het gebied van automatische blusschuiminstallaties: waar SGS Floriaan u van advies over uw blusschuimsysteem voorziet, gaat SGS EWACS nog een stapje verder.

 • In veel landen al gemeengoed, in Nederland nog mondjesmaat toegepast: de woningsprinkler. De Vereniging Woningsprinkler Installateurs (VWI) startte in 2019 een initiatief om met een werkgroep de woningsprinkler in het juiste perspectief te plaatsen. Aan deze breed samengestelde groep heeft ook Ernst Rijkers, Senior Adviseur Brandveiligheidssystemen van SGS Floriaan, deelgenomen.

 • Als elektrische en hybride auto's vlam vatten, zijn ze moeilijk te blussen. Vandaar dat elektrische en plug-in hybride auto's niet langer mogen parkeren in een ondergrondse parkeergarage in Kulmbach in Opper-Franken (Duitsland).

 • Het deskundigenpanel VVB-systemen publiceert lijsten met alle besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging en blusinstallaties. Enigszins onder de radar gebleven, maar niet onbelangrijk: de besluitenlijsten zijn afgelopen december geactualiseerd. Een duidelijke verbetering naar onze mening. In plaats van drie typen besluitenlijsten, zijn er nu nog maar twee: • Een lijst met de geldende besluiten, • Een lijst met de ingetrokken besluiten.

 • Na 15 succesvolle jaren neemt Anton Raap afscheid als directeur van SGS Floriaan. Hij gaat zich binnen SGS verder ontplooien. In Petra Briggen heeft hij een waardig opvolger gevonden; vanaf 1 januari 2021 gaat zij in de functie Operations Manager de collega’s van SGS Floriaan aansturen.

 • Afgelopen april werd een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad en vastgesteld met versienummer 0.2. Een bijzonder resultaat!

 • Een Uitgangspuntendocument (UPD) is een noodzakelijk document voor het certificeren van een brandbestrijdingssysteem. We merken dat er in de markt veel onduidelijkheden zijn over het document.

 • Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van liften bij brand. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voorgenomen wijzigingen opgenomen.

 • Begin 2019 werd Floriaan onderdeel van SGS. Door het samenvoegen van de netwerken én expertises kan nog beter worden ingespeeld op de behoefte van de klant. Een mooi voorbeeld hiervan is het analyseren en beperken van risico’s op het gebied van brandveiligheid; door elkaar te versterken kunnen we onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn.

 • Bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is de NEN 6068-norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten gewijzigd.

 • Het is mogelijk om commentaar in te dienen op twee concepten voor technische bulletins (TB’s) voor blussystemen. Het gaat om TB77B en TB80-2020. In deze conceptversies is de regelgeving op onderwerp samengevoegd. Dit ter bevordering van de eenvoud, eenduidigheid en kwaliteit van de regelgeving voor blussystemen.

 • In Nederland gaan we voor het ontwerp van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving de norm NEN-EN 16925 hanteren. Aan deze norm is sinds april 2020 een nationale bijlage (NB) toegevoegd en de norm is vertaald in het Nederlands. Met deze aanvulling wordt de norm “Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud” omschreven als de NEN-EN 16925+NB(nl).

 • Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat de invoering van de omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De wet zou eigenlijk in heel Nederland op 1 januari 2021 ingaan. Helaas bleek dat niet haalbaar. Het kost meer tijd dan verwacht. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.

 • Bouwen met hout is duurzaam. Maar hoe brandveilig is dit? Veel houtsoorten voldoen simpelweg niet meer aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de brandklasse. Prestatieverklaringen zijn van cruciaal belang, maar aan welke eisen moeten er worden voldaan? Dat vraagt veel expertise.

 • Op 8 en 16 april aanstaand organiseert sprinklerspecialist Aqua+ voor haar relaties een voorlichtingsmiddag ‘mengen van zwaarschuimconcentraten’.

 • Elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages brengen levensgevaarlijke risicp's met zich mee doordat deze voertuigen tijdens het laden in brand kunnen vliegen.

 • Eind vorig jaar werd er door een onderwijsinstelling aan SGS Floriaan aangegeven dat werd getwijfeld of in een van hun gebouwen de gevel voldeed aan de eisen uit Bouwbesluit 2012.

 • Niet alles voldoet aan standaardregels bij de brandveiligheid van gevels. De praktijk is altijd weerbarstiger dan we denken, zoals ook de brand in de Londense Grenfell Tower heeft aangetoond.

 • Begin dit jaar is de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid door Brandweer Nederland aangeboden aan de Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB).

 • In het recent door CCV gepubliceerde Technisch Bulletin 81 wordt aangegeven onder welke voorwaarden het mengen van schuimconcentraten mogelijk is.

 • Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet.

 • Er is beduidend minder water nodig bij High Rack Storage met het SMART Sprinkler Concept

 • Op 11 september was Floriaan aanwezig op de informatiemiddag van de Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI). Met een groep van zo’n zestig geïnteresseerden waren we aanwezig bij gastheer Van Hoften Installatietechniek. Het was een uiterst interessante middag waarbij we door zes sprekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen van de woningsprinkler.

 • Van 1 tot 3 juli 2019 vond het 3-jaarlijkse congres Interflam plaats op de Royal Holloway

 • Vandaag was de RHDHV BrITE cycling classic. Dankzij dit bijzondere fietsevent wordt dit jaar een

 • De harmonisatieafspraak over storingsmeldingen door brandmeldinstallaties is op 3 juni 2019 gepubliceerd

 • Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en

 • Deze maand is SGS Floriaan als een van de eerste bureaus in Nederland gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema ‘Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging’. Dankzij de ervaring en deskundigheid van onze brandveiligheidsadviseurs zijn de audits door het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid) vlot verlopen en is de certificering onder het CCV-certificatieschema snel tot stand gekomen.

 • Bij inspectie van het basisontwerp wordt beoordeeld of de beschreven brandbeveiliging doeltreffend

 • Met genoegen delen we u mee dat Floriaan B.V. op 31 januari 2019 onderdeel is geworden van SGS

 • Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe CCV Inspectieschema Brandbeveiliging beschikbaar. De ingangsdatum is 1 juli 2019, maar het schema kan formeel al vanaf het nieuwe jaar worden gebruikt. In versie 12.0 zijn inspectiepunten en goedkeuringscriteria samengevoegd. Het inspectieschema is daardoor duidelijker geworden. Verder is de tekst van het schema verbeterd en vereenvoudigd. Er geldt een overgangstermijn van zes maanden. Per 1 juli 2019 vervalt versie 11.0.

 • Vanaf 15 december zijn de nieuwe CCV-certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties BMI versie 5.0 gepubliceerd. De ingangsdatum is 1 april 2019, maar de schema’s voor brandmeldinstallaties zijn nu al beschikbaar.

 • Vanmiddag vond de officiële opening plaats van het nieuwe duurzame kantoor waar SGS Floriaan zich sinds oktober in begeeft. Algemeen directeur Anton Raap sprak de ruim honderd aanwezigen vol enthousiasme toe tijdens de housewarming.

 • Op 20 en 21 november aanstaande organiseert Brandpreventie Academy het Nationaal Congres

 • Op donderdag 6 december organiseert VVBA-Brandweer opnieuw een studiemiddag. Het gaat over

 • Het Deskundigenpanel-VBB-systemen van het CCV heeft vanaf 1 oktober 2018 een nieuw technisch

 • Geboute stalen waterreservoirs komen in Nederland vaak voor als watervoorziening voor

 • Medio oktober neemt het Máxima Medisch Centrum (MMC) op locatie Veldhoven een compleet nieuw

 • Na ruim 10 jaar gaat SGS Floriaan verhuizen. Ons nieuwe sfeervolle bedrijfspand is direct gelegen aan de A2, op één van de toplocaties van Nederland, kantorenpark ‘De Waluwe’. We hebben dit pand laten ombouwen tot een duurzaam kantoorgebouw. Het heeft geen gasaansluiting meer en een groot deel van de benodigde energie wordt opgewekt met zonnepanelen.

 • Eind augustus werd het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd in het Staatsblad.

 • Om te begrijpen waarom de simulaties in de workshop sprinklerinstallatie zo succesvol waren in het

 • Het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) loven dit jaar voor de zevende keer de IFV-VVBA-scriptieprijs uit. De prijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid.

 • Op 16 april 2018 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 31 gepubliceerd. De PGS 31 is

 • Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2:

 • Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent RWA-installaties wat betreft

 • De omvang van de tragische brand in de de Grenfell Tower in Londen had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit de statische gegevens van wereldwijde branden in woontorens die door FM Global zijn verzameld in een interessant rapport.

 • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft twee CCV-inspectieschema’s voor

 • De brandveiligheid van veel gezondheidszorggebouwen wordt onder meer geborgd met een

 • SGS Floriaan is een expert op het gebied van brandbeveiligingsoplossingen. Kennis die wij maar wat graag delen met onze klanten dan wel branche gerelateerde partijen als ze specifieke vragen hebben. Daarom geven wij specialistische brandveiligheidscursussen op maat. Om een concreet voorbeeld te noemen, hebben we laatst op verzoek van diverse veiligheidsregio’s een cursus automatische blussystemen georganiseerd met de focus op gevaarlijke stoffen (PGS). Deze cursus was een succes omdat de deelnem

 • Ben je toe aan een vervolgstap in je carrière en lever jij graag advies over het optimaal beveiligen van gebouwen tegen brand? Wil jij werken aan interessante projecten binnen een uitdagende werkomgeving? Dan spreken onderstaande vacatures jou ongetwijfeld aan.

 • Woningsprinklerinstallaties zijn brandbeveiligingssystemen die zijn ontworpen en geïnstalleerd in

 • De geactualiseerde norm NEN 2654-1:2015 ‘Beheer, controle en onderhoud van

 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft begin maart het rapport “Veiligheid BRZO-bedrijven: lessen

 • Wegens ophef en onduidelijkheid over het ruim een half jaar geleden uitgekomen Technisch Bulletin