Het nieuwsoverzicht

Op 11, 12 en 13 juni zijn we weer present op PROVADA 2024. De koffie staat klaar op de vertrouwde plek in RAI Amsterdam: hal 10, stand 16. Tot dan! ...

Op 13, 14 en 15 juni zijn we weer van de partij op PROVADA 2023 in RAI Amsterdam. De koffie staat klaar in onze gloednieuwe stand op de vertrouwde plek: Hal 10, stand 16. ...

PV-panelen op industriële platte daken zijn enorm populair. Waar minder vaak over nagedacht wordt, is de brandveiligheid van PV-panelen op daken en de daarmee samenhangende toegenomen verzekeringseisen. ...

Er is een nieuwe NEN 2555 uitgebracht. De herziene norm is nu ook geschikt gemaakt voor toepassing van rookmelders in bestaande woningen. NEN 2555 is in het Bouwbesluit de norm voor het correct toepassen van rookmelders in gebouwen met een woonfunctie. Zodra Bouwbesluit of het toekomstige BBL de NEN 2555 aanstuurt, wordt deze niet alleen voor nieuwbouw toegepast, maar ook voor bestaande bouw....

De regelgeving loopt vaak achter op het toepassen van de allernieuwste technieken in de brandveiligheid, zo signaleert senior adviseur bij SGS Floriaan William Bell. ‘Draadloze detectie is bijvoorbeeld al vele jaren op de markt, maar het duurde ook enkele jaren voordat hiervoor EN54 normen beschikbaar kwamen en voordat we de techniek hierop konden toetsen.’...

Het ging er spannend aan toe bij de masterclass van de Brandpreventie Academy. Frank Ariëns en Tim Reijs, beiden brandveiligheidsadviseur bij SGS Floriaan maakten er een spectaculaire brandtest mee in het laboratorium van Peutz in Molenhoek....

De brandveiligheid op een van de terreinen van een groot farmaceutisch bedrijf stapsgewijs naar het hoogste niveau brengen. Die opdracht gaat SGS Floriaan de komende jaren samen met drie Fire Safety-partners van Siemens technisch inhoudelijk begeleiden....

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met een eigen parkeergelegenheid kunnen subsidie krijgen voor een zogenoemd oplaadpuntenadvies. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de advieskosten voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt terugbetaald....

Loopt de brandveiligheid van hoogbouw achter de feiten aan en komt dat ons straks duur te staan? Die vraag liep als rode draad door het seminar van de Verenigde Brandveiligheids Experts (VBE) Den Bosch....

NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten....

NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten....

Binnenkort verwachten we het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) als vervanger van het Bouwbesluit 2012. In het BBL worden op het gebied van brandveiligheid nieuwe eisen gesteld met een duidelijke impact, anders dan de min of meer beleidsneutrale overgang van Bouwbesluit 2003 naar Bouwbesluit 2012. In het oog springen nieuwe eisen ten aanzien van rookwerendheid, vluchten met de lift en rookmelde...

Het CCV heeft het interpretatiebesluit nr. 2021-01 over bewaking van gemeenschappelijke vluchtroutes door andere gebruiksfuncties gepubliceerd. Dit besluit komt in plaats van harmonisatieafspraak 4.4 Bewaking trappenhuizen in geval van gedeelde gebruiksfunctie uit Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI RBI - versie 2.0 - 01-10-2020....

Inspectie-instellingen maken nu gebruik van versie 8.0 van het document ‘Normen en verwijzingen’. Na positief advies van de Commissie van Belanghebbenden Brand heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dit op 15 april gepubliceerd....

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft het Technisch Bulletin (TB) 65A ‘Omvang van VBB1-systemen’ gepubliceerd. Dat lijkt simpele materie, maar schijn bedriegt. Voorganger TB 65 ‘Classificatie van certificaten naar brandcompartimenttering’ had hetzelfde doel: regels om te laten zien wat de omvang van een VBB-systeem is, hoe de scheiding tussen beveiligd en o...

In veel landen al gemeengoed, in Nederland nog mondjesmaat toegepast: de woningsprinkler. De Vereniging Woningsprinkler Installateurs (VWI) startte in 2019 een initiatief om met een werkgroep de woningsprinkler in het juiste perspectief te plaatsen. Aan deze breed samengestelde groep heeft ook SGS Floriaan, deelgenomen. ...

Het deskundigenpanel VVB-systemen publiceert lijsten met alle besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging en blusinstallaties. Enigszins onder de radar gebleven, maar niet onbelangrijk: de besluitenlijsten zijn afgelopen december geactualiseerd. Een duidelijke verbetering naar onze mening. In plaats van drie typen besluitenlijsten, zijn er nu nog maar twee: • Een lijst met de geldende...

Na 15 succesvolle jaren neemt Anton Raap afscheid als directeur van SGS Floriaan. Hij gaat zich binnen SGS verder ontplooien. In Petra Briggen heeft hij een waardig opvolger gevonden; vanaf 1 januari 2021 gaat zij in de functie Operations Manager de collega’s van SGS Floriaan aansturen. ...

Afgelopen april werd een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad en vastgesteld met versienummer 0.2. Een bijzonder resultaat!...

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van liften bij brand. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voorgenomen wijzigingen opgenomen....

Begin 2019 werd Floriaan onderdeel van SGS. Door het samenvoegen van de netwerken én expertises kan nog beter worden ingespeeld op de behoefte van de klant. Een mooi voorbeeld hiervan is het analyseren en beperken van risico’s op het gebied van brandveiligheid; door elkaar te versterken kunnen we onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn....

Het is mogelijk om commentaar in te dienen op twee concepten voor technische bulletins (TB’s) voor blussystemen. Het gaat om TB77B en TB80-2020. In deze conceptversies is de regelgeving op onderwerp samengevoegd. Dit ter bevordering van de eenvoud, eenduidigheid en kwaliteit van de regelgeving voor blussystemen....

In Nederland gaan we voor het ontwerp van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving de norm NEN-EN 16925 hanteren. Aan deze norm is sinds april 2020 een nationale bijlage (NB) toegevoegd en de norm is vertaald in het Nederlands. Met deze aanvulling wordt de norm “Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud” o...

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat de invoering van de omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De wet zou eigenlijk in heel Nederland op 1 januari 2021 ingaan. Helaas bleek dat niet haalbaar. Het kost meer tijd dan verwacht. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heef...

Bouwen met hout is duurzaam. Maar hoe brandveilig is dit? Veel houtsoorten voldoen simpelweg niet meer aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de brandklasse. Prestatieverklaringen zijn van cruciaal belang, maar aan welke eisen moeten er worden voldaan? Dat vraagt veel expertise....

Op 8 en 16 april aanstaand organiseert sprinklerspecialist Aqua+ voor haar relaties een voorlichtingsmiddag ‘mengen van zwaarschuimconcentraten’. SGS Floriaan is die middag gastspreker en vertelt uitgebreid over de nieuwe regelgeving. Wat houden de nieuwe wijzigingen in en onder welke strikte voorwaarden is het mengen van schuimconcentraten mogelijk?...

Elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages brengen levensgevaarlijke risico's met zich mee doordat deze voertuigen tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Door de (blijvende) toename van elektrische auto’s, komen er ook steeds meer laadpunten. Wat betekent dit voor de brandveiligheid van onze parkeergarages? En hoe zit het met de veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners?...

Eind vorig jaar werd er door een onderwijsinstelling bij SGS Floriaan aangegeven dat werd getwijfeld of in één van hun gebouwen de gevel voldeed aan de eisen uit Bouwbesluit 2012. Ondanks dat elk individueel materiaal voldeed aan de gestelde eisen en er geen sprake was van een ‘brandonveilige gevel’, kon toch niet met zekerheid worden vastgesteld dat het samenstel ook voldeed aan de gestelde...

Gevelbouwers moeten binnen hun werkzaamheden steeds meer aantonen dat ze aan brandveiligheidseisen voldoen. Om dat ook op de juiste wijze te doen, willen ze vaak meer kennis om te kunnen beoordelen of aanvullend advies noodzakelijk is. Gevelspecialist Alkonder Hengelo wilde weten wanneer gevels voldoen aan de eisen op basis van de toepassingsvoorwaardes. Lees hier over de cursus die collega Synnev...

Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim-versie worden gepubliceerd....

Er is beduidend minder water nodig bij High Rack Storage met het SMART Sprinkler Concept. Begin juli heeft Floriaan deelgenomen aan het 3 jaarlijkse Interflam congres op de Royal Holloway Universiteit te Londen. Een van de presentaties betrof het experimenteel onderzoek van FM. Een onderzoek naar een lagere eis qua waterhoeveelheid bij High Rack Storage....

Op 11 september was Floriaan aanwezig op de informatiemiddag van de Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI). Met een groep van zo’n zestig geïnteresseerden waren we aanwezig bij gastheer Van Hoften Installatietechniek. Het was een uiterst interessante middag waarbij we door zes sprekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen van de woningsprinkler....

Van 1 tot 3 juli 2019 vond het 3-jaarlijkse congres Interflam plaats op de Royal Holloway Universiteit te Londen met in totaal circa vierhonderd aanwezigen. Internationale delegaties komen kennis maken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Lees meer over de deelname van SGS Floriaan....

De harmonisatieafspraak over storingsmeldingen door brandmeldinstallaties is op 3 juni 2019 gepubliceerd door het CCV. Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie, die op verschillende manieren kan worden uitgelegd....

Deze maand is SGS Floriaan als een van de eerste bureaus in Nederland gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema ‘Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging’. Dankzij de ervaring en deskundigheid van onze brandveiligheidsadviseurs zijn de audits door het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligh...

Met genoegen delen we u mee dat Floriaan B.V. op 31 januari 2019 onderdeel is geworden van SGS Nederland B.V. Graag brengen wij u, als gewaardeerde relatie van Floriaan, op de hoogte van dit nieuws. Lees verder....

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe CCV Inspectieschema Brandbeveiliging beschikbaar. De ingangsdatum is 1 juli 2019, maar het schema kan formeel al vanaf het nieuwe jaar worden gebruikt. In versie 12.0 zijn inspectiepunten en goedkeuringscriteria samengevoegd. Het inspectieschema is daardoor duidelijker geworden. Verder is de tekst van het schema verbeterd en vereenvoudigd. Er geldt een overgangs...

Vanmiddag vond de officiële opening plaats van het nieuwe duurzame kantoor waar SGS Floriaan zich sinds oktober in begeeft. Algemeen directeur Anton Raap sprak de ruim honderd aanwezigen vol enthousiasme toe tijdens de housewarming....

Op 20 en 21 november aanstaande organiseert Brandpreventie Academy het Nationaal Congres Brandpreventie. Twee dagen vol inspirerende sprekers over leuke inhoudelijke thema’s. Op dag twee spreekt SGS Floriaan met als thema brandbeveiligingsinstallaties....

Na ruim 10 jaar gaat SGS Floriaan verhuizen. Ons nieuwe sfeervolle bedrijfspand is direct gelegen aan de A2, op één van de toplocaties van Nederland, kantorenpark ‘De Waluwe’. We hebben dit pand laten ombouwen tot een duurzaam kantoorgebouw. Het heeft geen gasaansluiting meer en een groot deel van de benodigde energie wordt opgewekt met zonnepanelen....

Eind augustus werd het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betreft de regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Het Bbl is de opvolger van het Bouwbesluit 2012 en de inhoud van dit besluit is door deze publicatie definitief geworden. Lees hier meer....

Om te begrijpen waarom de simulaties in de workshop sprinklerinstallatie zo succesvol waren in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, heeft de redactie van SGS Floriaan gesproken met coördinator Brandveiligheid Aad Groen en Erik Ekker de beheerder van alle brandveiligheidsinstallaties. Zij leggen het graag aan ons uit....

Het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) loven dit jaar voor de zevende keer de IFV-VVBA-scriptieprijs uit. De prijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid....

Op 16 april 2018 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 31 gepubliceerd. Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks....

Twee jaar na publicatie van de ontwerpversie heeft NEN de herziene versie uitgebracht. De laatste uitgave van deze norm dateert alweer van dertien jaar geleden. NEN 2654-2:2018 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen. Lees verder....

Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent RWA-installaties wat betreft functionaliteit, techniek en certificering? Weet jij wanneer toepassing van een RWA door alle partijen als zinnig wordt beschouwd en wanneer juist niet? Laat je bijpraten op de studiemiddag....

De omvang van de tragische brand in de de Grenfell Tower in Londen had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit de statische gegevens van wereldwijde branden in woontorens die door FM Global zijn verzameld in een interessant rapport....

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft twee CCV-inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen gepubliceerd: een inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument (UPD-PGS) en een inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie (BB-PGS). Lees er hier meer over....

De brandveiligheid van veel gezondheidszorggebouwen wordt onder meer geborgd met een brandmeldinstallatie met een verplicht inspectiecertificaat. Veel zorginstellingen zijn op dit moment druk bezig om inspectiecertificering waar nodig voor elkaar te krijgen. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Lees verder....

SGS Floriaan is een expert op het gebied van brandbeveiligingsoplossingen en geeft specialistische brandveiligheidscursussen op maat. Zo hebben we laatst op verzoek van diverse veiligheidsregio’s een cursus automatische blussystemen georganiseerd met de focus op gevaarlijke stoffen (PGS). Lees verder over deze cursus....

Leveranciers van woningsprinklerinstallaties kunnen zich melden bij een certificatie-instelling om gecertificeerd te worden. Het nieuwe CCV-certificatieschema geeft aan dat de leverancier onder certificatie een woningsprinklerinstallatie mag leveren. De afnemer (woningeigenaar) ontvangt dan bij oplevering een certificaat ten teken dat zijn woningsprinklerinstallatie is geleverd volgens alle eisen ...

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft begin maart het rapport “Veiligheid BRZO-bedrijven: lessen na Odfjell” gepubliceerd. Deze Onderzoeksraad constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Lees verder....

Wegens ophef en onduidelijkheid over het ruim een half jaar geleden uitgekomen Technisch Bulletin over controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs TB67B zijn er voor alle belangstellenden, twee informatieve sessies geweest over de enorme impact die dit TB met zich meebracht....