Een inspectie van sprinklertanks na de eerste inspecties conform TB67B

De toestand van sprinklertanks na de eerste inspecties conform TB67B

Nieuws

De toestand van sprinklertanks na de eerste inspecties conform TB67B

Geboute stalen waterreservoirs komen in Nederland vaak voor als watervoorziening voor sprinklerinstallaties. Nadat er enkele geboute stalen waterreservoirs met veel geweld waren bezweken, is in 2016 besloten om het controle- en onderhoudsregime meer aandacht te geven.

In samenwerking met het CCV is de publicatie van Technisch Bulletin 67B (TB 67B) tot stand gekomen. In deze publicatie is het aangepaste controle- en onderhoudsregime vastgelegd.

Een groot stalen waterreservoir

Onderzoeksrapport

Inmiddels is er een groot aantal reservoirs volgens TB 67B gecontroleerd en onderhouden. Aan de hand van deze uitkomsten is in opdracht van het CCV door een student Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool begin 2018 een onderzoeksrapport geschreven. Dit onderzoek had als doel om inzicht te krijgen in de problematiek rondom de staat van de waterreservoirs in Nederland. De vraagstelling voor het onderzoek was, hoe de problematiek rondom onderhoud van geboute stalen waterreservoirs in Nederland eruitziet, wat in algemene zin de staat is van de bestaande voorraad geboute stalen waterreservoirs, welke factoren de staat beïnvloeden, en welke rol TB 67B daarin speelt.

Eerste uitkomsten toepassing Technisch Bulletin 67B, Inspectie- en onderhoudsregime voor (rein)waterreservoirs

Op basis van de verzamelde kwantitatieve gegevens lijkt de omvang van dat probleem aanzienlijk, hoewel verder onderzoek moet worden uitgevoerd om een representatief beeld te krijgen. Er is indicatie dat hoogstens 70% van de ongeveer 2.000 geboute stalen waterreservoirs voor automatische sprinklerinstallaties in Nederland in goede staat is. Bij 30% is er sprake van achterstallig onderhoud, bij 10% (in absolute aantallen ongeveer 200) zodanig achterstallig dat het waterreservoir in feite moet worden vervangen. Leeftijd van het waterreservoir lijkt er niet toe te doen: jonge waterreservoirs zijn relatief even vaak in slechte staat als oude. Er is geen verschil waargenomen in staat tussen binnen en buiten opgestelde waterreservoirs. De hardheid van het water in het waterreservoir is van invloed, maar anders dan de hypothese; zacht water lijkt minder slecht voor de staat van het waterreservoir dan kalkrijk water. Er is geen indicatie gevonden voor geologische invloeden (zand-, veen- of kleigrond) op de onderhoudsstaat. Over elektromagnetische invloeden kan geen uitspraak worden gedaan omdat de onderzoekspopulatie daarvoor te klein is.

Aanbevelingen

Het onderzoeksrapport bevat naar mijn mening drie belangrijke aanbevelingen voor verder onderzoek. Te weten:

  • Het aanbrengen van differentiatie van de uitvoering van controles in TB 67B naar type bescherming. En dan specifiek gericht op waterreservoirs voorzien van een liner;
  • Het uitwerken van de geharmoniseerde werkwijze voor de B-controle uit TB 67B, aan de hand van de gehouden inspecties;
  • Onderzoek naar aanpassing van normering voor periodieke controle van coating omdat deze van samenstelling is veranderd.

 

En uiteraard het voortzetten van kwantitatieve gegevensverzameling omdat je zo laat zien dat je op de goede weg bent. Het gehele rapport is hier te downloaden.