Nieuwe CCV-inspectieschema's maken de inspectie voor brandveiligheid complex

Toename complexiteit in twee nieuwe CCV-inspectieschema’s

Nieuws

Toename complexiteit in twee nieuwe CCV-inspectieschema’s

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft twee CCV-inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen gepubliceerd: een inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument (UPD-PGS) en een inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie (BB-PGS).

een brandbeveiligingsmelder

Beide inspectieschema’s sluiten naadloos aan op Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). Ze zijn ook bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-richtlijnen (bijvoorbeeld PGS 8, PGS 29, PGS 31). Volgens PGS 15 moet het uitgangspuntendocument worden geïnspecteerd voordat het bevoegd gezag het kan goedkeuren, en moet de brandbeveiligingsinstallatie vóór ingebruikname en daarna jaarlijks worden geïnspecteerd.

Accreditatie

In overleg tussen vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen zijn daarvoor de twee CCV-inspectieschema’s ontwikkeld. Publicatie van de schema’s maakt het mogelijk dat inspectie-instellingen accreditatie aanvragen. Zodra accreditatie is verleend kunnen opslagbedrijven inspecties volgens de CCV-inspectieschema’s PGS laten uitvoeren.

Complex

Op dit moment zijn er nog geen inspectie-instellingen geaccrediteerd voor de uitvoering van de nieuwe schema’s. SGS Floriaan ziet wel voor sommige klanten de complexiteit toenemen. Immers als een klant een sprinklerinstallatie heeft die grotendeels is aangelegd om op basis van gelijkwaardigheid aan het huidige Bouwbesluit te voldoen, dan moet deze klant een inspectiecertificaat op de afgeleide doelstelling kunnen overleggen. Wordt dan een deel van de sprinklerinstallatie ingezet om beschermingsniveau 1 volgens de PGS 15 te realiseren, dan moet op basis van de huidige PGS 15 hiervoor het nieuwe inspectieschema worden gehanteerd.

Opbrengst?

Het blijft onduidelijk wat dit de klant met één sprinklerinstallatie oplevert. Omdat een sprinklerbeveiliging nu geïnspecteerd moet worden op basis van twee inspectieschema’s. Ik vraag me af of dit de leesbaarheid ten goede komt. En het zijn twee inspectiecertificaten die antwoorden geven op verschillende vragen:

  • Voor het PGS deel wordt verklaard dat de brandbeveiliging in het PGS deel voldoet aan de specificaties in het van toepassing zijnde uitgangspuntendocument
  • Voor alle overige delen wordt verklaard dat de brandbeveiliging voldoet aan een bepaalde afgeleide doelstelling (die ook op het certificaat is weergegeven)

 

Saillant detail is dat een conclusie op de afgeleide doelstelling alleen maar mogelijk is als er een UPD ligt met heldere specificaties en als de beveiliging ook voldoet aan die specificaties. Op papier is de conclusie bij inspectie van een PGS risico ogenschijnlijk een totaal andere dan de conclusie bij overige risico’s, maar wanneer men de moeite neemt in te zoomen op de inspectiepunten die gehanteerd worden bij inspectie, vallen de verschillen wel mee.

De toekomst zal uitwijzen of met deze nieuwe inspectieschema’s de kwaliteitsborging van brandveiligheid een dienst wordt bewezen. Dan wel op zichzelf staand of in combinatie met de reeds bestaande inspectieschema’s toegepast zullen gaan worden. In die zin zal ook hier het aloude “The proof of the pudding is in the eating” zich doen gelden.